Visit Us On LinkedinVisit Us On Twitter

Controles & Verantwoordingen

‘Enorme fraude met persoonsgebonden budget’

HILVERSUM – Er wordt mogelijk voor tientallen miljoenen euro’s gefraudeerd met persoonsgebonden budgetten (pgb’s).

Bovenstaande informatie stond maandagochtend 3 december 2012 groot in de kranten en op het Internet. Krantenkoppen zoals deze zien we steeds vaker voorbij komen.

Hoe gaat u als gemeente om met deze informatie en welke informatie verstrekt u een betrokken en soms ook verontruste gemeenteraad.

Wij, Q3 Advies BV, kunnen u daarbij helpen met een bewezen stappenplan.

Dit stappenplan leidt tot een geborgde 100% controle, geeft duidelijkheid aan uw interne organisatie en levert direct rendement op doordat onterechte uitgaven worden geïdentificeerd en beëindigd.

Landelijke ervaring wijst uit dat 7,5% van de PGB’s voor hulp bij het huishouden niet volledig of rechtmatig wordt besteed.

U kunt met andere woorden 7,5% van uw uitstaande PGB’s op een efficiëntere en effectievere manier inzetten door de verantwoording van deze budgetten te controleren en waar nodig terug te vorderen.

Wij hebben, nu voor het derde jaar, bij meerdere gemeenten in Nederland een 100% controle uitgevoerd waarbij alle PGB-budgethouders zijn aangeschreven.

Resultaten:

   
Goede verantwoording 30 %
Alles besteed minder uren 1 %
Minder besteed minder uren 26 %
Minder besteed juiste uren 30 %
Niet (correct) besteed 8 %
Niet gereageerd 6 %

Bovenstaande uitkomsten bij onderzoek in een van de grote gemeenten in Nederland (top 20) resulteerde in een teruggave van het PGB-budget van 19%.<

De rapportage omtrent deze controle kunnen wij u op verzoek doen toekomen.

In tijden van herbezinning en de zoektocht naar efficiënte en effectieve besteding van de gemeentelijke middelen is de controle op de verantwoording over de besteding van de PGB’s een nuttig en doelmatig instrument om op korte termijn een slag te maken.

Gelet op de komende overgang van de begeleiding en de persoonlijke verzorging van AWBZ naar Wmo verdient het tevens aanbeveling om de uitvoering van de taak controle op de verantwoording van de PGB’s in uw organisatie gestructureerd op te zetten.

Hierbij treft u informatie aan over de mogelijkheden die Q3 u biedt bij de controle op de verantwoording van de PGB’s. Wij hebben ruime ervaring met het implementeren en vormgeven van de controle en het verantwoordingsproces.

Controle op de verantwoording van de Persoonsgebonden budgetten door Q3 Advies

Module 1 Voorbereiding

In module 1 vinden op hoofdlijnen de volgende activiteiten plaats:

 1. Toetsen beleidskader, eventueel terugvorderinggronden vaststellen.
 2. Onderzoek naar de aanwezige randvoorwaarden:
  1. Applicatie beheer voldoende toegerust om het werkproces in het geautomatiseerde systeem te verwerken (bijvoorbeeld in GWS) dan wel een Dbase applicatie aanwezig.
  2. Eigen emailadres en telefoonnummer aanwezig?
  3. Werkplekken aanwezig?
 3. Testen database (bijvoorbeeld GWS), waaronder NAW-gegevens, verstrekte budgetten, data van beschikkingen etc.
 4. Opmaken B&W rapportage, hierin vaststellen uitgangspunten, terugvorderinggronden, geschatte opbrengst. Als bijlage de concept brieven en beschikkingen, werkdocument en werkprocessen.

Module 2 Proces

In module 2 vinden op hoofdlijnen de volgende activiteiten plaats:

 1. Iedere budgethouder ontvangt een brief met daarbij een verantwoordingsformulier.
 2. Binnen 6 weken moet de budgethouder zijn verantwoording toesturen.
 3. Na 6 weken wordt eventueel tweemaal een herinneringsbrief verzonden.
 4. Controle op correcte verantwoording: inhoudelijk, doelmatig en rechtmatig.
 5. Indien sprake van correcte besteding volgt een definitieve beschikking voor akkoord.
 6. Indien sprake van onderbesteding, niet juiste besteding of helemaal geen besteding van het budget volgt een beschikking gepaard gaande met een terugvorderingverplichting.
 7. Rapportage aan de gemeente over alle gecontroleerde budgetten en de genomen beslissingen inclusief een financiële rapportage.

Module 3 Terugvordering

Vanaf dit moment heeft de gemeente 2 keuzes:

 • Terugvordering via debiteurenbeheer (van bijvoorbeeld de afdeling Sociale Zaken).
 • Terugvordering middels ons bedrijf. Wij verzenden de acceptgiro’s (ervaring leert dat terugvordering door de gemeente in eigen beheer de voorkeur geniet).